ព័ត៌មានសាម៉ីខ្លួន

សូមជ្រើសរើសទីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង, បំពេញលេខកាតចាក់វ៉ាក់សាំង, ឈ្មោះរោងចក្រ ឬក្រុមហ៊ុន, ឈ្មោះសាម៉ីខ្លួន, ថ្ងៃ.ខែ.ឆ្នាំកំណើត, និងលេខទូរស័ព្ទ ដើម្បីចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំង

កាលបរិច្ឆេទចាក់លើកទី២ ត្រូវស្ថិតនៅចន្លោះពី ១៤ ទៅ ២៨ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាក់លើកទី ១
លេខទូរស័ព្ទ១ខ្សែ អាចប្រើប្រាស់បានតែ ១នាក់ និងអាចប្រើប្រាស់ Telegram។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ក្រុម Telegram https://t.me/WorkerVaccination
Error
500

Whoops, something went wrong on our servers.